Bonificiació en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana a Teulada

Bonificación en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana en Teulada
  22/04/2017

El ple ha aprovat, per unanimitat, modificar l'ordenança reguladora de l'Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana a partir d'una moció presentada pel grup Red. D'aquesta manera, s'ha establit una bonificació del 90% per a les transmissions realitzades a títol lucratiu per causa de mort, a favor dels descendents, ascendents i familiars de primer grau i segon grau. 

            La mesura suposa una bonificació del 90% en la quota íntegra de les transmissions de béns o constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini sobre els mateixos, realitzades a títol lucratiu, per causa de mort, a favor dels descendents, ascendents, per naturalesa o adopció, de primer i segon grau, i del cònjuge.

<<< Tornar a la portada