L'Ajuntament de Dénia aprova les bases de les ajudes a empreses per al pagament de les terrasses i el fem

El Ayuntamiento de Dénia aprueba las bases de las ayudas a empresas para el pago de las terrazas y la basura
  30/07/2020

El ple aprovarà aquest dijous les bases de les ajudes econòmiques per a empreses i autònoms dels sectors de comerç, hostaleria, turisme i altres activitats en resposta a la situació provocada per la COVID-19. Les bases han sigut consensuades amb els grups polítics de la Corporació municipal, així com amb les associacions representatives dels sectors als quals van dirigides.

Les ajudes tenen com a finalitat contribuir a la continuïtat de l'activitat empresarial de les entitats i sectors anteriorment esmentats, situats en el municipi de Dénia, responent a la situació urgent o de greu necessitat produïda per la disminució dels seus rendiments econòmics a conseqüència de les mesures implantades durant l'estat d'alarma.

El crèdit pressupostari destinat a les ajudes, consistents en la bonificació en el pagament de les taxes de recollida de fem i d'ocupació de via pública que paguen els establiments, ascendeix a 746.450 euros. El termini establit per a la presentació de sol·licituds a través de la seu electrònica de l'ajuntament és del 15 de setembre al 2 d'octubre de 2020.

  Es podran beneficiar d'aquestes ajudes els titulars d'establiments comercials, d'hostaleria, turisme i altres activitats situats en el terme municipal de Dénia. La persona o entitat sol·licitant haurà d'estar al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Dénia, l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. Així mateix, no ha de tindre oberts expedients sancionadors amb motiu de la falta de llicència d'activitat o per ocupació de la via pública sense autorització administratives, entre altres supòsits.

Subscriu-te!