L’Ajuntament d’Ondara convoca una plaça de tècnic de Joventut

El Ayuntamiento de Ondara convoca una plaza de técnico de Juventud
  25/04/2019

 

La fórmula de concurs-oposició ha estat emprada per l’Ajuntament d’Ondara per a convocar un plaça de tècnic de Joventut, a tenor de les bases publicades en el Butlletí  Oficial de la Província amb data de 18 d’abril de 2019.

        Segons consta en la convocatòria, les bases i convocatòria tenen per objecte la selecció de funcionari interí, per a la constitució d'una borsa de treball per cobrir un lloc de treball inclòs en l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Mitjana, dotada amb els emoluments corresponents al Subgrup de classificació A2. Entre els requisits que han de reunir els aspirants figura la possessió del títol d'Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri.

        Pel que fa a forma i el termini de presentació d'instàncies, les sol·licituds requerint prendre part en les corresponents proves d'accés, en les que els aspirants hauran de constar que reuneixen les condicions exigides en les bases generals per a la plaça que s'opte, es dirigiran a l’alcalde-president de l'Ajuntament i hauran de presentar-se, per mitjans telemàtics, en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP. Sol·licituds que, segons es requereix, es presentaran d'acord amb el model que apareix a www.ondarasedelectronica.es, acompanyant-les de resta de documentació compulsada.

<<< Tornar a la portada