L'equip de govern de Calp reserva més de tres milions d'euros per amortitzar el deute bancari

El equipo de gobierno de Calp reserva más de tres millones de euros para amortizar la deuda bancaria
  17/11/2018

El ple ha aprovat, amb els vots favorables de l'equip de govern, una modificació de crèdit per amortitzar el deute bancari. En concret es reserven 3.360.483 euros del romanent de tresoreria de l'exercici de 2017 per amortitzar cinc préstecs que l'Ajuntament mantenia amb diverses entitats bancàries. El PSPV i Compromís van manifestar la seua disconformitat en destinar els diners del superàvit a deute i no a inversions o serveis. L'alcalde, César Sánchez, va dir que no hi havia una altra opció per a complir amb la Llei d'Estabilitat Pressupostària.
D'altra banda, hi ha canvis en l'ordenança de la taxa per utilització privativa de la via pública i el nou termini per sol·licitar-la serà amb una antelació de 10 dies. En l'ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres s'inclouen els supòsits de declaració responsable i comunicació prèvia i s'han substituït els mòduls per al càlcul de la base imposable. I en l'ordenança de gestió i recaptació de tributs s'amplia el termini de sis a nou mesos.

Subscriu-te!