Els 4 cantons: Algunes reflexions sobre el "18 de juliol"

  29/07/2013

VicenteBalaguer

Ara que les fulles del calendari han recordat aquesta data històrica, dramàtica i fratricida -sense cap celebració al nostre entorn- hem cregut convenient pegar una miradeta a la situació que Dénia, en plena etapa republicana, estava vivint aquest fatídic 18 de juliol de 1936. La societat, en el seu conjunt, es trobava víctima de la crisi dels anys trenta i aquí, després de l'eufòria inicial de la proclamació de la Segona República, s'estava vivint en continu estat de tensions, tant en l'aspecte laboral com en l'espiritual.

En l'aspecte religiós direm que el 7 de març d'aquell 1936 es rebia a l'Ajuntament un telegrama de la mateixa data dirigit pel Governador Civil d'Alacant, amb els següents termes: "Sírvase establecer vigilancia nocturna en las iglesias y edificios públicos procediendo detención elementos extraños de acuerdo comandante puesto guardia civil para mayor eficacia servicio gubernativo con colaboración ciudadana, ruégole transmita estas instrucciones por medio más rápido a Alcaldes pueblos ese partido". El 14 d'eixe mes l'alcalde en aquells moments, José Calafat, rep del Governador Civil el telegrama que reproduïm textualment: "He acordado suspender toda manifestación pública póngase acuerdo Guardia Civil para establecer vigilancia edificios públicos Iglesias y domicilios significados derechistas manteniendo orden y procediendo detención elementos extraños que pudiera perturbarlo. Nota. Comuníquelo medio más rápido pueblos no tengan telégrafo ni teléfono".

El mateix 14 e març arriba un nou telegrama, com ampliació de l'anterior, amb els termes següents: "que los elementos que hayan de celebrarse en local cerrado cuya autorización se ha solicitado de este Gobierno Civil, sí podrán verificarse estableciéndose prudente vigilancia para evitar alteraciones orden comunique medio más rápido pueblos".

El dia següent -15 de març- arriba un escrit del Governador Civil, ratificant telegrama circular sobre vigilància "Iglesias y Edificios Públicos" ampliant: "se servirá mantener vigilancia noche y día procurando evitar todo intento de Asalto e incendio y dándome cuenta inmediatamente del menor incidente telegráficamente". Continuant en la mateixa línia direm que el 6 d'abril entrava un escrit del Governador Civil prohibint totes les manifestacions religioses i de tot tipus en la via pública. Per Setmana Santa es garantirà l'exercici del cult dins les esglésies, reforçant vigilància. El dia següent informaven al jutge d'Instrucció del Partit de Dénia posant-li en coneixement que el dia 7 foren trets del Col·legi de Les Monges Carmelites nombrosos fardells i objectes carregats en dos carros i traslladats a les cases que habitaven Gonzalo Oliver, Emilio Oliver Morand i Francisca Moreno. I se li demanava al jutge l'autorització d'entrada a aquells domicilis.

El dia 10 d'abril d'aquell 1936 des de la Corporació es dirigia un escrit a la Superiora de la Comunitat Religiosa d'Agustines Descalces de Dénia, amb el text següent: "Habiendo llegado a conocimiento de esta Alcaldía que por esa Comunidad se ha dado albergue y alojamiento a Religiosas de otras comunidades que residan en Gandía y Oliva y otras esto ha provocado en esta tranquila población excitación y malestar por ello se le da un plazo que termina 5 tarde desalojar edificio la misma a cualquier otra localidad. Se servirá firmar el duplicado notificación a la Superiora". El mateix dia, des de l'Alcaldia, dirigiren un nou escrit a l'esmentada Superiora escrit amb els termes següents: "Producido en esta ciudad un movimiento de opinión absolutamente desfavorable a Vds. y en evitación de perjuicios en las personas y en el orden público les requiero para que abandonen el edificio y que de momento no pueda ofrecerles los peligros antes aludidos. Del recibo de la presente se servirá firmar el duplicado para la constancia del requerimiento". En el mateix sentit es dirigia al Superior de la Comunitat de Religios i als Germans Maristes. La situació, com podem entendre, es trobava en un moment d'alta tensió, precursora del cop d'estat/explosió bèl·lica que anava a venir. Al marge dels avanços en llibertats, educació i sanitat, etc.

L'11 d'abril transmetien sol·licitud al Governador Civil per a una assemblea a celebrar diumenge 12, a les 10 del matí per tractar assumptes de treball laboral. Seguint instruccions rebudes del Governador Civil, el 30 d'abril l'Alcaldia feia arribar la normativa decretada per al primer de maig a tots els alcaldes de la comarca.

El dia 27 arriba a l'Alcaldia un telegrama del Governador Civil referit al projecte de reforma agrària per part del govern ordenant s'impedisca per tots els mitjans qualsevol invasió, tant de finques com de tasques de treball que no estiguen fixades per representacions patronals i obreres o amb la intervenció de l'Alcaldia, delegació del Treball o el Governador Civil, havent de posar immediatament els invasors a disposició de les autoritats judicials i donant coneixement al Govern Civil, amb l'especial obligació d'il·lustrar totes les forces del Front Popular pel manteniment de les funcions públiques. El Governador adverteix que el Govern Republicà està disposat a realitzar de manera urgent els compromisos amb el Front Popular, i vol mantenir l'autoritat exigint la destitució fulminant dels alcaldes que no atenguen les funcions públiques, etc.

Pel mes de maig es donen unes conferències, una per la Joventut Socialista, una per Izquierda Republicana i una altra de caràcter sindical. I se'n produeixen altres pel mes de juny, amb la declaració d'una vaga general ja a les portes del conflicte del "18 de juliol". Mal panorama local, que ha de patir l'Ajuntament, ara amb la nova alcaldia de José Monserrat. Els conflictes es viuen especialment en la fàbrica de Joaquín Calabuig i en la zona portuària on l'empresa "Cubiertas y Tejados, S.A." està treballant en les obres del moll d'atracament, amb desacords en una i l'altra empresa davant les bases presentades pels obrers. Són detinguts uns quinze treballadors i s'ordena la vigilància especial del polvorí de les anteres, la qual cosa expressa la situació límit de la vaga.

El 30 de juny d'aquell 1936 la Unión Obrera Dianense informa del bon resultat de l'Assemblea amb l'acord de solucionar la vaga general i reintegrar-se al treball seguidament. I amb això arribem al 15 de juliol amb la transmissió a 13 pobles de la comarca del telegrama del Governador Civil prohibint terminantment tot tipus de manifestacions per carrers, carreteres o a l'aire lliure, venint obligats a comunicar al Governador Civil els fets que qualsevol ordre que ocórreguen. Un dia després del cop, el 19 de juliol, l'Alcaldia dirigeix un ofici a la Comandància de la Guàrdia Civil, ordenant la clausura del Centro Derecha Regional Agraria, i al Capità de Carrabiners li demanava 6 parelles a disposició d'ordre públic. Al cap de la policia municipal li ordenen que els cotxes de servei públic es traslladen del carrer Campo a la plaça de l'Ajuntament immediatament. A les empreses de José Alfonso Moncho i Gabriel Marí els ordenen que presten totes les armes i municions a l'Alcaldia. El "18 de julio" acabava d'explotar.

El que vindria després seria duríssim, a partir del 13 d'agost del 1937, amb el bombardeig del "Canarias" i la intensitat de les agressions aèries letals. Acabem aquí.

<<< Tornar a la portada