L’Ajuntament eleva a ple l’aprovació de la cessió de la plaça de bous per a una correguda amb picadors

L’Ajuntament eleva a ple l’aprovació de la cessió de la plaça de bous per a una correguda amb picadors
  27/05/2024

La sol·licitud formulada per la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana per a la cessió de la plaça de bous d'Ondara el 7 de setembre de 2024, a fi de realitzar una correguda taurina amb picadors, ha motivat que l’Ajuntament d’Ondara porte l’autorització al ple ordinari d’aquest dijous.

 

INFORME JURÍDIC

 

        La mesura s’ha adoptat arran de l’encàrrec per part de l’equip de govern d’un informe jurídic que informe sobre la possibilitat de negar la petició, atès que en el seu si no  es vol incórrer en cap mena d'il·lícit legal en cas de no estar conforme amb la celebració d'una correguda de bous en aquesta plaça, com era el cas. L’informe en qüestió determina que, segons la jurisprudència en la matèria, la denegació de la cessió de la plaça de bous per a un acte taurí similar per part d’un altre Ajuntament, va concloure amb la declaració de la nul·litat d’aquesta denegació.

Segons ha advertit l’alcalde, José Ramiro, si bé des d'un primer moment el govern local no acull de grat aquest tipus d'esdeveniments a la plaça de bous, no es pot obviar la legislació i la jurisprudència sobre aquest tema. En això ha fet referència a que, ens supòsit com aquest,  la jurisprudència ha determinat la necessitat d'acollir favorablement la sol·licitud de cessió de la plaça de bous per a la celebració de festejos taurins, llevat que concórreguen circumstàncies de tipus tècnic, de seguretat o de prèvia ocupació que impedisquen la seua celebració. Així mateix ha remarcat que l’informe en qüestió  considera que l’autorització de la cessió s'ha d’atorgar per imperatiu legal; no obstant això, aquesta decisió quedarà a l'arbitri del que decidisca per majoria el ple de la corporació municipal d’Ondara aquest dijous.

 

“PER IMPERATIU LEGAL”

 

Des de l’equip de govern han explicat que en un primer moment, es va sol·licitar com a data per a l'acte el 21 de juliol, amb motiu de la creació d'un circuit de corregudes de jònecs a la Comunitat Valenciana. Acte que, des de l'Ajuntament d'Ondara es va traslladar la impossibilitat d'accedir a la cessió de la plaça de bous eixe concret dia, atès que ja hi havia previstos altres festejos taurins perquè del 19 a 28 de juliol se celebren les festes populars de Sant Jaume.

Davant tal situació, en data 8 de maig es va rebre una nova comunicació de la Vicepresidència Primera interessant la cessió de la plaça de bous per al dia 7 de setembre de 2024. Sobre aquest tema, per a donar una resposta, en l’informe jurídic encarregat per l’Ajuntament s'ha tingut en compte la jurisprudència en la matèria, com el pronunciament del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, en la seua Sentència núm. 611/21, de 30 de novembre, referent a la denegació d'un acte similar per part de l'Ajuntament de Villena, on es va declarar la nul·litat d’aquesta denegació. Segons el fonament jurídic d’aquesta sentència «...el segon dels arguments en què es recolza l'acord municipal impugnat es concreta en què es considera poc oportuna des del punt de vista social i cultural de la ciutat. Respecte a tal argument, convé recordar la doctrina asseguda a través de diferents sentències del Tribunal Constitucional, singularment la Sentència núm 177/2016, de 20 d'octubre, en la qual es declara que constitueix una competència de l'Estat la “preservació del patrimoni cultural comú” del art 149.1.28 de la Constitució Espanyola; condició que tenen atribuïda les corregudes de bous per la Llei 18/2013 per a la regulació de la Tauromàquia i la Llei 10/2015 per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial». En aquesta sentència, s'afirma que “les corregudes de bous són una activitat amb múltiples facetes o aspectes (…) conseqüència del seu complex caràcter com a fenomen històric, cultural, social, artístic, econòmic i empresarial”.

Així mateix, «la connexió entre la festa dels bous i el patrimoni cultural espanyol, ha sigut igualment destacada per, entre altres, la Sentència dictada per la Secció Sisena de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem de 20 d'octubre de 1998. Resulta particularment interessant, als efectes que ara ens ocupa, que conforme a la primera de les lleis acabades d'esmentar, la Llei 18/2013 per a la regulació de la Tauromàquia, configura a aquesta com un patrimoni cultural “digne de protecció en tot el territori nacional”, amb un “deure de protecció i conservació, així com promoure el seu enriquiment”. I conforme a la segona de les lleis citades, la Llei 10/2015, per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, els poders públics han d'exercir una acció de salvaguarda sobre els béns que integren el patrimoni cultural immaterial, en els seus respectius àmbits de competència. Sent, per tant, la tauromàquia un patrimoni cultural digne de protecció en tot el territori nacional, el municipi de Villena no constitueix excepció a aquesta màxima establida legalment; i atés que els poders públics, en els seus respectius àmbits de competència, han d'exercir una acció de salvaguarda de la tauromàquia, l'Ajuntament de Villena també es troba comprés dins de tal exigència legal. D'altra banda, definides les corregudes de bous pel Tribunal Constitucional (STC 177/2016) com una activitat amb múltiples facetes, per presentar un complex caràcter “com a fenomen històric, cultural, social, artístic, econòmic i empresarial”, resulta mancada de fonament el genèric argument denegatori -recollit en la resolució impugnada- sobre tractar-se d'una celebració “poc oportuna des del punt de vista social i cultural de la ciutat” (donades la múltiples facetes destacades pel TC en la sentència al·ludida). Per tant, davant la mancada motivació argumental analitzada, ha de decaure el segon i últim dels arguments en què es recolzava l'acte administratiu impugnat, procedint declarar la seua nul·litat.

Aquest últim motiu, segons es recull en l'informe jurídic emès per a l'Ajuntament d'Ondara “procedeix accedir a la sol·licitud formulada per la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana per a la cessió de la plaça de bous d'Ondara el 7 de setembre de 2024”. Tot això sense perjudici de les autoritzacions que hagen d’obtindre's pels òrgans autonòmics corresponents i del compliment dels condicionants que establisca la normativa d'aplicació del propi Ajuntament i de les mesures de seguretat que s'establisquen.

 

 

 

<<< Tornar a la portada