Ondara obri el termini a les empreses per a demanar ajudes per a afrontar la crisi energètica fins el 21 d’octubre

Ondara abre el plazo a las empresas para pedir ayudas para afrontar la crisis energética hasta el 21 de octubre
  10/10/2022

La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de les bases reguladores redactades per l’Ajuntament d’Ondara per a la concessió de subvencions destinades a minimitzar l'impacte econòmic que la crisi energètica a les empreses, ha  obert el termini de presentació fins el 21 d’octubre.

        Les ajudes, finançades per la Diputació d'Alacant, anualitat 2022 amb 53.791 euros, té com a destinatàries a les pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats de la província d'Alacant, el domicili fiscal del qual es trobe en el terme municipal d'Ondara, que no es troben incurses en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Segons les bases aprovades per la junta de govern d’Ondara, l’import de les citades ajudes no podrà ser superior al de les despeses justificades pels beneficiaris. En això han destacat com a conceptes subvencionable els costs energètics necessaris per al funcionament i afectes directament el negoci, en el període comprés entre l'1 d'abril de 2021 i el 30 de juny de 2022. A banda són també  subvencionables fins a un 50% els conceptes de gasto corrent enumerats, abonats en el període comprés, que es justificaran mitjançant factures o documents de valor probatori. No obstant, han advertit que no s'admetran com a justificants de gastos els albarans, les notes d'entrega tiquets de caixa, justificants de TPV, ni factures pro forma. L'IVA i la resta d'imposts i taxes no són conceptes subvencionables.

Segons han informat, les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Ondara en imprès normalitzat de sol·licitud que estarà disponible en la web municipal https://ondara.sedelectronica.es/ En la pàgina web municipal estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica perquè siga el mitjà preferent per a presentar la sol·licitud.

La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària, i en tot cas, fins a esgotar-se el crèdit destinat a la convocatòria. La quantia subvencionada serà la que resulte de dividir el total de la mateixa entre el nombre de subvencions concedides, sense que en cap cas puga sobrepassar el límit màxim de 4.000 euros per entitat beneficiària.

 

<<< Tornar a la portada