L’Ajuntament d’Ondara licita la gestió del Trinquet Municipal

  • L’Ajuntament d’Ondara licita la gestió del Trinquet Municipal
  • L’Ajuntament d’Ondara licita la gestió del Trinquet Municipal
  10/01/2023

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Ondara ha aprovat el plec de condicions administratives i tècniques per a la contractació de la gestió de les instal·lacions del Trinquet Municipal d’Ondara, una vegada acabada l’anterior concessió. La nova licitació, segons han precisat en una nota, pretén adjudicar la gestió integral de les instal·lacions del Trinquet d'Ondara a un contractista que es faça càrrec d'aquestes, i que es retribuïsquen a través d’un pagament fix per part de l’Ajuntament i dels ingressos de bar i de les activitats de les instal·lacions esportives.

        El comunicat incideix a més en que la presentació d’ofertes es realitzarà fins el 23 de gener de 2023 en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament d’Ondara allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, que te per accés https://contrataciondelestado.es. Així mateix ha indicat que tota la documentació referent a la qüestió es pot consultar en aquesta plataforma.

        Pel que fa al plec de condicions aprovat, la referida gestió integral abasta la organització i administració de la utilització de les instal·lacions del Trinquet, sota la direcció i supervisió de l’Ajuntament. Això comprés organitzar i gestionar la celebració de partides, competicions o tornejos de pilota, amb les col·laboracions que el contractista considere en les diferents entitats públiques i privades o associacions; manteniment; la  conservació, neteja i reparació ordinària de les instal·lacions. A banda, inclou els servicis de consergeria i custòdia de l’edificació; la prestació del servici de la barra-bar ubicat en l’edifici del Trinquet; i en general, qualssevol altres funcions que siguen necessàries per a l’adequat i eficient ús i manteniment de les instal·lacions. En referència a l’ús de part de les instal·lacions com a cafeteria-bar, no es troba permesa l’ambientació musical.

A més s’apunta que la prestació del servei en el bar-cafeteria es dispensarà, com a mínim en el següent horari: de dilluns a divendres, de 17 a 22 h., i dissabtes, diumenges i festius de 9.30 a 14 i de 15.30h a 20 h. En això l’adjudicatari podrà disposar d'un dia lliure a la setmana sempre que no coincidisca amb esdeveniments concrets i del corresponent mes de vacances sempre prèvia autorització municipal.

Quan a la duració inicial del contracte ha quedat establerta en de dos anys, amb la possibilitat de dos pròrrogues d'1 any com a màxim cada una d'elles, per mutu acord entre les parts. En qualsevol cas, la duració màxima del contracte, estimat en la quantitat de 29.180 euros iva exclós, incloses totes les seues pròrrogues, no podrà superar els quatre anys. Per altra banda, com a prestació econòmica a favor del contractista per part de l'Ajuntament d'Ondara, es pagarà com a màxim al concessionari trimestralment 1.400 euros  + 294 en concepte d’Impost de Valor Afegit; que equival a un import anual de 6.776,00 euros anuals. A més de per la prestació econòmica directa de l'Ajuntament, l'adjudicatari es retribuirà també directament dels usuaris, a través del preu que aquests satisfaran com contraprestació dels serveis que els ofereixen.

En tot això ha quedat establert que els preus de venda al públic que oferisca l'adjudicatari seran lliures per al públic en general, si bé, no haurà de superar el preu mitjà establit en els establiments de l'entorn, durant tota la vigència del contracte.

        Els interessats en accedir a la licitació deuran complir requisits com estar donat d’alta en l’activitat econòmica corresponent (IAE), complir les obligacions tributàries, laborals i de la seguretat social, i subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per import de 750.000 euros.

 

<<< Tornar a la portada