Ondara implanta l’obligació de que totes les obres a realitzar dins del terme municipal tinguen visible el cartell acreditatiu de la llicència

Ondara implanta l’obligació de que totes les obres a realitzar dins del terme municipal tinguen visible el cartell acreditatiu de la llicència
  14/02/2024

L’Ajuntament d’Ondara ha fet públic els diversos mecanismes que s’han implantat en l’àrea tècnica municipal per a millorar els processos tant de concessió com de control de llicències d'obra nova i de reformes, així com de seguiment de les obres que s'executen en el terme municipal.

            La informació ha transcendit arran de la reunió de coordinació realitzada entre l'alcalde, José Ramiro; el regidor de Terme Municipal, Miguel Gomis; i l’arquitecte, els tècnics i responsables de la inspecció que integren l’àrea en qüestió. Segons han ressaltat “s'ha reforçat el control de totes les obres que s'executen per particulars, amb l'objectiu de garantir que es complisca la normativa, i, en cas negatiu, sancionar les infraccions, a fi de tenir un marc més just i igualitari per a tots”.

            En això s’especifica que dins de la millora dels processos, des de l'Ajuntament d'Ondara s'ha implantat l'obligatorietat que tota obra que s’estiga realitzant, ja siga nova o de reformes, tinga ben visible, des de la via pública, el cartell acreditatiu de la llicència amb la declaració responsable d’obres. Aquest document, que s'ha de col·locar des d'ara en qualsevol obra que s'execute amb llicència en el terme municipal d'Ondara -tant en sòl urbà com en zona rústica o no urbanitzable-, deurà detallar el concepte de l'obra, qui és el promotor, el número d'expedient, i la data d'inici i de fi de l'obra, entre altres conceptes. Tot, segons apunten, amb vistes a que passar la inspecció d'una obra a simple vista serà senzill; també, en el cas que per a qualsevol ciutadà s’interesse sobre alguna obra en execució ja siga construir una vivenda o fer una reforma siga fàcilment comprovable la seua legalitat.

A banda s’anima a la ciutadania a contactar directament amb l’administració local davant de qualsevol consideració sobre la legalitat d'una llicència, ja siga mitjançant l’oportuna instància per registre d'entrada o i telèfon de l'Ajuntament.

 

ADHESIÓ A L’AGENCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI

 

            Des de l’àrea tècnica han justificat les sancions en sòl no urbanitzable, comú o protegit, en que “Ondara és un municipi adherit a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, organisme autònom de la Generalitat, encarregat de vetlar per la utilització racional o legal del sòl i exercir les potestats administratives de disciplina urbanística respecte de les infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit, en el territori dels municipis que s'adherisquen mitjançant l'acord d'adhesió”. Dita adhesió, segons consideren, implica la delegació en la referida agència de les competències de sanció i restabliment de la legalitat urbanística que corresponguen al municipi d'Ondara, en els supòsits d'infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit. Eixa dinàmica comporta que des de l’Ajuntament d'Ondara es comunique a l’Agència de Protecció del Territori tots els actes d'ús o edificació que tinga coneixement i que es duguen a terme en sòl no urbanitzable dins del seu terme municipal, sempre que es puga derivar la comissió d'algun tipus d'infracció urbanística susceptible de ser qualificada  com greu o molt greu.

<<< Tornar a la portada