Sobre el PGE i el que ha aprovat hui el Ple municipal/ MARIA JOSEP RIPOLL

Sobre el PGE i el que ha aprovat hui el Ple municipal/ MARIA JOSEP RIPOLL
  06/04/2023


M. Josep Ripoll, regidora de Territori i Qualitat Urbana del govern de Dénia

El Ple de l'Ajuntament de Dénia ha aprovat hui inicialment una nova versió del Pla General Estructural, que inclou les darreres modificacions sol·licitades per diferents entitats supramunicipals: les dos principals, que a més són vinculants i preceptives, l'augment del sòl dotacional per a infraestructures educatives i la inclusió de la proposta de Costes de delimitació del domini públic de les platges del nord de Dénia.

La solució a la primera, una demanda de la Conselleria d'Educació, la reserva de sòl per a un futur institut en el Bosc de Diana, en la part on s'ubica el Centre d'Interpretació del Parc Natural del Montgó. La resposta a la segona, del Ministeri, el traçat sobre plànol d'eixa proposta de delimitació de Costes, que una vegada aprovat el PGE es podrà modificar en qualsevol moment sense problema si finalment el Ministeri hi introdueix canvis o atén a la demanda de paralització del 'deslinde' del mateix ajuntament (sol·licitada en una moció unànime de tota la Corporació aprovada el passat mes de febrer).

Fins ací, les últimes modificacions que ens han demanat les institucions supramunicipals per a poder aprovar el document de planejament, que amb l'acord plenari de hui ja pot passar, per fi, a la comissió territorial d'Urbanisme definitiva.

La polèmica, comprensible, ha botat pel que fa a un tercer punt, un nou requeriment de la Direcció General d'Urbanisme que, literalment, ens exigeix incloure la següent disposició addicional al PGE: "Als efectes d'allò que disposa l'article 33.1 de la LRJSP, les reclamacions que per una eventual responsabilitat patrimonial puguen presentar-se contra les determinacions del PGE de Dénia no tindran caràcter solidari per a la Generalitat. L'eventual condemna a aquesta, amb caràcter total o parcial, per lesió patrimonial derivada de dit supòsit, serà assumida per l'ajuntament totalment".

Ha aprovat el govern municipal aquesta clàusula? No.

El que ha aprovat hui l'equip de govern és enviar a Conselleria el nou document, que inclou les modificacions esmentades, i els informes tècnics municipals que contesten a cada una d'eixes modificacions: inclòs l'informe signat per la TAG d'Urbanisme i el secretari municipal que diu, sense contemplacions, que "la proposta d'incorporació d'una disposició addicional que omet l'aplicació dels criteris legals per a fixar tota responsabilitat patrimonial i a més desplaça la regla de la solidaritat, sense cap motivació, resulta clarament lesiva per als interessos municipals".

I afig: "No s'ha d'incloure la disposició addicional exigida en el requeriment de la Direcció General a les normes urbanístiques del PGE, perquè resulta lesiva per als interessos municipals. Qualsevol eventual supòsit d'exigència de responsabilitat patrimonial s'ha de regir per la Llei 40/2015, LRJSP, i en concret per l'article 33.2 que disposa: 'En uns altres supòsits de concurrència de diverses administracions en la producció del dany, la responsabilitat es fixarà per a cada administració atenent els criteris de competència, interès públic tutelat i intensitat de la intervenció. La responsabilitat serà SOLIDÀRIA quan no siga possible aquesta determinació'".

Per tant, Conselleria rebrà, amb tota la versió final del nostre pla, aquest informe que parla molt clar de la dubtosa legalitat del requeriment de la Direcció General; i amb tota eixa documentació, informe inclós, Conselleria haurà de decidir sobre l'aprovació definitiva del PGE en què ens obliga a incloure una clàusula lesiva per als interessos municipals i il·legal segons els nostres informes tècnics.

Contra ella, l'ajuntament prendrà les accions legals necessàries si està clausula s'inclou en la resolució final de Conselleria; però, mentrestant, ja tindrem el planejament urbanístic que tant necessita aquesta ciutat des de fa més de dos dècades.

<<< Tornar a la portada